बैच बुद्धिमान प्रतिभागियो

SR. No. शीर्षक विवरण
1 PGDM(FM) 2018-20 Batch विवरण
2 2015-17 बैच विवरण
3 2014-16 बैच विवरण
4 2013-15 बैच विवरण
5 2012-14 बैच विवरण
6 2011-13 बैच विवरण
7 2009-11 बैच विवरण
8 2016-18 बैच विवरण
9 2017-19 बैच विवरण
10 2008-10 बैच विवरण